kivon2.gif kivon1.GIF
bne18.gif bne22.gif bne23.gif bne25.gif bne24.gif bne26.gif bne27.gif bne28.gif bne29.gif bne30.gif bne31.gif bne32.gif bne35.gif bne36.gif
יברכך השם וישמרך: יאר השם פניו אליך ויחנך: ישא השם פניו אליך וישם לך: שלום
icon-2014-b.bmp judaism.gif love-al-al.bmp Justice.bmp shofar-2.jpg moseha-1.jpg yaova.jpg moseha-2.jpg shofar-1.jpg Justice.bmp love-al-al.bmp ban-porat-yosef.jpg mekdhsh
ימין השם רוממה ימין השם עושה חיל - תהלים: קיח... עושה השלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ונאמר אמן.. ואהבת לרעך כמוך כלל גדול בתורה .. שמחנו השם באליהו הנביא עבדך.. ובמלכות בית דוד משיחך,ברוך אתה השם מגן דוד.. אמן
T-N-C.jpg FORGIVENES-2.bmp Semal-Amdina.jpg TN_626.jpg israel-map.bmp TN_926.jpg c3.jpg TN_m104.jpg TN_m103.jpg d4.jpg d2.jpg d1.jpg

...

..

...

...

...

,,

,,

...

...

bnim51.gif bnim45.gif bnim47.gif